LXII - Czemu Chrystus nie rzekł: Objawię Ojca mego, lecz rzekł: Objawię siebie samego.

Więc widzisz, że Prawda moja nie zwiodła was, mówiąc: Kto Mnie miłować będzie, będzie jednym ze Mną; bo idąc za nauką Syna mego uczuciem miłości, jesteście zjednoczeni z Nim i przez zjednoczenie z Nim, jesteście zjednoczeni ze Mną, gdyż jesteśmy jednym i tym samym. Przeto, jeśli Prawda moja rzekła: Objawię wam siebie, rzekła prawdę. Objawiając siebie, objawia Mnie, a objawiając Mnie, objawia siebie.
Lecz czemu Syn mój nie rzekł: Objawię wam Ojca mojego? Dla trzech szczególnych powodów.

Po pierwsze, chciał objawić, że nie jestem oddzielony od Niego, ani On ode Mnie. Przeto świętemu Filipowi, który prosił: Okaż nam Ojca, a wystarczy nam; odrzekł: Kto Mnie widzi, widzi Ojca, a kto widzi Ojca, widzi Mnie (J 14,8-9). To rzekł, gdyż jest jednym ze Mną, lecz to, co ma, ma ode Mnie, a nie Ja od Niego. Przeto rzekł do Żydów: Nauka moja nie jest moja, lecz Tego, który mnie przystał, Ojca (3 7,17). Gdyż Syn mój pochodzi ode Mnie, a nie Ja od Niego. Jestem jednak jednym z Nim, a on ze Mną. Dlatego nie rzekł: Objawię Ojca, lecz rzekł: Objawię siebie, jakby stwierdzając, że „jestem jednym z Ojcem".

Drugim powodem jest, że objawiając się wam, nie przynosił nic innego, tylko to, co otrzymał ode Mnie, Ojca, jakby chciał rzec: Ojciec Mi się objawił. Ponieważ jestem jednym z Nim, siebie i Jego, za moim pośrednictwem, objawię wam.
Trzeci powód jest ten, że Ja, będąc niewidzialny, nie mogę być widziany przez was, widzialnych, dopóki nie będziecie oddzieleni od ciał swoich. Wtedy ujrzycie Mnie, Boga, twarzą w twarz, a Słowo, Syna mego, duchowo, dopiero w chwili powszechnego zmartwychwstania, kiedy człowieczeństwo wasze uzgodni się i zjednoczy z człowieczeństwem Słowa, jak ci to wyłożyłem powyżej, w rozprawie o zmartwychwstaniu.

Więc nie możecie widzieć Mnie obecnie takim, jaki jestem. Dlatego ukryłem naturę boską pod zasłoną waszego człowieczeństwa, abyście mogli Mnie ujrzeć. Ja, niewidzialny, stałem się widzialnym, dając wam Słowo, Syna mojego, ukrytego pod zasłoną waszego człowieczeństwa. On objawia Mnie wam. Przeto nie rzekł: Objawię Ojca, lecz rzekł: Objawię wam siebie, jakby chciał rzec: Wedle tego, co mi dał Ojciec mój, objawię się wam.
Więc widzisz, że w tym objawieniu Mnie, objawia siebie. Usłyszałaś też, dlaczego nie rzekł: Objawię wam Ojca. Bo niemożliwym jest dla was w ciele śmiertelnym widzieć Mnie, Ojca, jak ci wyłożyłem, i ponieważ jest jednym ze Mną.